Consorci comarcal d’administracions públiques i agents socials

Assemblea General Ordinària de l’Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf (APFMG)

Dimarts dia 8 de juliol va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de l’APFMG entitat impulsada per Node Garraf, Agència de Desenvolupament i que té per objectiu “La defensa dels interessos dels seus associats i la promoció d’una gestió forestal conjunta del Massís del Garraf encaminada a la millora dels aprofitaments forestals, la prevenció d’incendis i el desenvolupament d’una cultura forestal sostenible”.

L’assemblea comptà amb la presència de la majoria d’associats que actualment són 11 i que representen 1.445 ha, un 11,67 % del total de la de superfície del Massís. També hi foren convidats, diversos propietaris de finques forestals que poden tenir interès en incorporar-se a l’Associació.

Després de donar la benvinguda als associats, en Xavier Xortó, en representació de la Federació d’Associacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf (ADF), va fer una breu intervenció amb el títol “La necessitat de la gestió forestal per evitar grans incendis forestals” que va ser seguida amb molt d’interès per assistents. Una de les principals idees que s’exposaren es focalitzà en la necessitat de gestionar el combustible de bosc per evitar el grans incendis forestals incontrolables. Això s’ha de fer amb l’extracció de biomassa forestal , la ramaderia forestal i altres tècniques específiques.

Tot seguit la direcció de Node Garraf presentà als assistents les línies generals del “Pla General de Política Forestal 2014-2014” recentment aprovat per la Generalitat de Catalunya en qual també es fa esment a la “promoció de la gestió forestal sostenible, el recolzament a la propietat i a la indústria forestal i a la promoció d’una planificació forestal eficient”.

S’entrà tot seguit en el desenvolupament normal del continguts de l’Assemblea General amb l’aprovació de la memòria i els estats de comptes de l’exercici 2013 i el Pla de treball i pressupost per l’exercici de 2014. S’explicaren les diverses activitats dutes a terme durant el 2013 en les qual destaquen una xerrada sobre aprofitaments secundaris del bosc, l’estructuració del cens de propietaris de finques forestals del Massís, la recollida de dades de les finques dels associats per poder presentar-se als ajuts per la redacció de Plans tècnics i el suport a la campanya de Node Garraf de divulgació de l’ús de la biomassa.

Pel que fa al pla de treball per a 2014 destaquen les següents activitats: Suport a diversos associats per la tramitació d’ajuts per a la redacció de Plans tècnics Forestals i seguiment de les sol·licituds, potenciació de la divulgació de l’Associació per la captació de nous associats amb l’objectiu d’assolir, com a mínim, un nivell d’associació del 18 % de superfície del Massís, la realització d’accions informatives i formatives adreçades als socis, l’estudi i preparació de plans conjunts de gestió forestal i seguir donant suport a les actuacions de foment de l’ús de la biomassa forestal com un recurs per la millora de la sostenibilitat forestal al territori.

Finalment es renovà la Junta Directiva de l’Associació amb la incorporació de nous socis i l’assignació de càrrecs.

noticia_20140710

Amb el suport de: